ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatvédelmi tájékoztatót azért készítettük, hogy honlapunk látogatói előzetesen és

megfontoltan dönthessenek abban az esetben, ha:

– oldalunkon regisztrálni szeretnének

– felvennék a kapcsolatot velünk

Az adatvédelmi tájékoztatóban ennek érdekében a következő kérdésekre kap választ:

 1. Ki kezeli az adatait?
 2. Milyen célból?
 3. Az adatkezelésünknek mi a jogalapja?
 4. Mennyi ideig kezeljük az adatait?
 5. Kik ismerhetik meg az adatokat?
 6. Milyen jogokkal rendelkezik az a személy, akinek az adatait kezeljük? Milyen

jogorvoslati lehetőségekkel élhet az a személy, akinek az adatait kezeljük?

 1. Az adatkezelő:

Az adatkezelő neve: Mester Mónika

Levelezési címe: 1053  Budapest, Képíró u. 4.

E – mail címe: mestermonika@mmproperty.hu

Honlapjának címe: MM Property ( www.mmproperty.hu )

Telefonszáma: +36 20 368 2512

A tárhely – szolgáltató neve: Tárhelypark Kft

Székhelye, telephelye: 1122 Budapest Gaál József út 24.

Levelezési címe: info@tarhelypark.hu

E – mail címe :info@tarhelypark.hu

Honlapjának címe: http://tarhelypark.hu

Telefonszáma: +36 1 700 4140

 1. Az adatkezelés célja:
 2. a) Az MM Property honlap látogatói e-mail-en, telefonon vagy a honlapon keresztül vehetik

fel velünk a kapcsolatot.

Személyes adatokat a fenti céloktól (kapcsolatfelvétel) eltérő célból nem kezelünk.

A rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokkal kapcsolatosan körültekintően járunk el és

bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) nem

adjuk ki.

Hiperhivatkozások:

A honlapon található bejegyzésekben más honlapokra mutató hiperhivatkozásokat (linkeket)

találhat a felhasználó. Amennyiben ezekre kattint, saját felelősségére adhat meg személyes

adatokat. Ezen külső honlapok információ- és adatvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem

vállalunk.

Sütik (cookie-k):

A süti egy olyan információcsomag, amelyet a szerver küld a webböngészőnek, majd a

böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A sütiket

maga a webszerver hozza létre a böngésző segítségével a felhasználó gépén, ahol azok egy

elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

Az MM Property weboldalon a kritikus fontosságú cookie-k mellett (amelyek a weboldal

működését biztosítják és nem kapcsolhatóak ki) a Google Analytics által használt cookie-k

(sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak A

Google Analytics által használt cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A

felhasználók azonosítása ezen információk alapján nem lehetséges, csupán személyre szabott

böngészési élményt nyújtanak.

A felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy figyelmeztesse vagy blokkolja ezeket a

cookie-kat.

Közösségi oldalak

Az MM Property weboldalon közzétett tartalmaknak a közösségi médiában (pl. Facebook)

való megosztását lehetővé tesszük látogatóink számára. Ebben az esetben a Facebook, vagy

egyéb közösségi oldalak szolgáltatói külső szolgáltatónak minősülnek. A külső szolgáltatók

oldalain megadott személyes adatok tekintetében felelősséget nem vállalunk, ezekre az

adatokra vonatkozóan a külső szolgáltató adatvédelmi irányelveit kell figyelembe venniük a

látogatóknak.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az MM Property honlap látogatóinak szabad akaratukból történő,

önkéntes hozzájárulása, valamint:

– az Info tv. 5§. (1),

– GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)

 1. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez félreérthetetlenül beleegyezésüket kell adniuk,

amit az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt jelölőnégyzet kipipálásával, az adatvédelmi

feltételek elolvasását követően tehetnek meg.

A felhasználók külön hozzájárulása szükséges a regisztrációhoz, és külön a sütik kezeléséhez.

Kiskorúak védelme

Szándékosan 16 évnél fiatalabb személyektől nem gyűjtünk személyes adatokat és nem

használunk fel a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása nélkül. Weboldalunk tartalma

nem tartalmaz 16 évnél fiatalabb személyek részére hasznos tartalmat. A 16. életévét betöltött

kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes

képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 1. Az adatkezelés időtartama:

A fentiekben megjelölt személyes adatokat az adatkezelő csak az adatkezelés célja

szempontjából szükséges lehető legrövidebb ideig őrzi meg. A pontatlan személyes adatok

helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést megteszünk.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

A személyes adatok megismerésére kapcsolatfelvétel, illetve a bejegyzésekhez való

hozzászólások esetében az adatkezelő jogosult.

 1. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei
 2. a) Az MM Property honlap látogatói személyes adataik megadása előtt az adatkezeléssel

összefüggő tényekről információt kapnak (előzetes tájékozódáshoz való jog),

 1. b) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataikat és az azok

kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésükre bocsássa

(hozzáféréshez való jog),

Továbbá, az MM Property honlap látogatóinak, amennyiben az oldalon regisztrálva megadták

a személyes adataikat, joguk van ezen adatoknak más adatkezelőhöz való továbbítását kérni,

ha ez technikailag megvalósítható. (adathordozhatósághoz való jog)

 1. c) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataikat az adatkezelő

helyesbítse, illetve kiegészítse – amennyiben a helyes adat a rendelkezésére áll

(helyesbítéshez való jog),

 1. d) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy kérelmükre személyes adataik kezelését az

adatkezelő korlátozza, vagy törölje (az adatkezelés korlátozásához illetve törléséhez való jog),

 1. e) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy a Hatóság eljárását kezdeményezhessék (hatósági

jogorvoslathoz való jog) ha megítélésük szerint személyes adatainak kezelése során az

adatkezelő megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai

Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

 1. f) Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy a bíróság eljárását kezdeményezhessék (bírósági

jogorvoslathoz való jog).

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében az érintett az adatkezelő,

tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben bírósághoz fordulhat,

ha megítélése szerint az adatkezelő a személyes adatait a személyes adatok kezelésére

vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott

előírások megsértésével kezeli.

Az adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő műszaki és

szervezési intézkedéseket tesz:

– Az MM Property honlap látogatói számára az Adatvédelmi tájékoztatót könnyen

hozzáférhető és olvasható formában tünteti fel a weblapon.

– Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,

megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó

hozzáférhetetlenné válás ellen.

– Az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmet

annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül

elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton

nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.

– Adatvédelmi incidens felmerülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azt

követően, hogy a tudomására jutott, bejelenti az adatvédelmi hatóságnak, kivéve, ha

valószínűsíthetően az adatvédelmi incidens nem kockáztatja a felhasználók jogait és

szabadságát.

Amennyiben bármilyen kérdése, hozzászólása, javaslata, kifogása van az Adatvédelmi

tájékoztatóval, vagy az adatvédelmi gyakorlatunkkal kapcsolatosan, kérjük, hogy vegye fel

velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen:

mestermonka@mmproperty.hu

info@mmproperty.hu

Az adatvédelmi tájékoztató változtatásának jogát fenntartjuk.

Az adatkezelő esetleges jogsértése esetén a felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és

Információs Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

Budapest, 2019.03.01.

Összehasonlítás

Lépjen kapcsolatba velem most!